Du wëlls mech, da wiel ons: Lëscht 2

Brécken tëschend de Mënschen, dorëms geet et mir. Dowéinst schaffen ech an engem soziale Beruff. Dofir setzen ech mech a méngen Bénévolater, notamment am Sport, an. Dowéinst sinn ech zënter 1995 bei déi gréng. Dat passt.

Gemeinsam Projeeën entwéckelen, drunn deelhuelen, matmaachen, matmëschen. Zesummen Ziler ereechen. Solidarisch. Gesellschaftliche Wuelstand geet nohalteg nëmmen an énger gesonder Ëmwelt und mateneen.